News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
07 ก.พ. 2561

บริดจสโตนยกระดับระบบการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ประกาศใช้นโยบายใหม่กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น (7 กุมภาพันธ์ 2561) - บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (Bridgestone) ประกาศนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของบริดจสโตน ทั้งนี้เพื่อช่วยคัดกรองและประเมินคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริดจสโตนในการส่งเสริมการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส สร้างคุณค่าและมุ่งพัฒนาความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว นโยบายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมในการคัดเลือกวัตถุดิบ การบริการและการประเมินซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพได้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

“นโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของบริดจสโตน ถือเป็นก้าวสำคัญ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน หรือ “Our Way to Serve” ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้าและสังคม เราตระหนักถึงความรับผิดชอบซึ่งเป็นตัวการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำเนินงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชนทั่วโลก เรามุ่งหวังซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจร่วมดำเนินงานกับบริดจสโตนในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน รวมถึงการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักในสังคมให้มากยิ่งขึ้น”            

มร.มาซาอากิ สึยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าว
นโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของบริดจสโตน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “Our Way To Serve” สู่เป้าหมาย “การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน* 100%” ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแผนระยะยาวภายในปี พ.ศ. 2593 นโยบายนี้เกิดจากการรวบรวมนโยบายก่อนหน้านี้ของบริษัทไว้ในเอกสารฉบับเดียว ก็เพื่อตั้งมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินธุรกิจร่วมกับ บริดจสโตน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืนอีกด้วย ในฐานะผู้ใช้ยางธรรมชาติรายใหญ่ นโยบายนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ของ บริดจสโตนต่อการตระหนักถึงห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ :
ความโปร่งใส – ประกอบด้วยความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับและหลักธรรมา     ภิบาล
การปฏิบัติตามข้อบังคับ – ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจอยู่
คุณภาพ, ต้นทุน การจัดส่ง และนวัตกรรม – สร้างความมั่นใจในการส่งมอบวัตถุดิบและบริการที่มีคุณภาพอย่างตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนทั่วโลก
แนวปฎิบัติด้านการจัดซื้ออย่างยั่งยืน – ผสานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้ออย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน อาทิ การปฏิบัติตามข้อบังคับต่อกฏหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม โดยเคารพสิทธิมนุษยชน การใช้ประโยชน์จากน้ำ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน สุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันภัยพิบัติ และความยืดหยุ่น

ในระหว่างการพัฒนานโยบาย บริดจสโตนได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) ซัพพลายเออร์ เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงลูกค้าหลัก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการและแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวครอบคลุมในทุกมิติ ได้มาตรฐานภาคอุตสาหกรรมและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

นโยบายดังกล่าวประกาศใช้ถึง 12 ภาษา และบังคับใช้ในระดับภูมิภาค โดยขั้นแรกบริดจสโตนจะเริ่มดำเนินงานร่วมกับพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  และในอีก 18 เดือนข้างหน้า บริดจสโตนจะต้องมั่นใจว่า  ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจได้รับทราบและเข้าใจนโยบายอย่างแท้จริง และหลังจากนั้นจะจัดทำแบบสอบถามประเมินติดตามผล บริดจสโตนกำลังพัฒนาการประเมินความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับของซัพพลายเออร์เพื่อสามารถค้นหาถึงแหล่งที่มาของยางธรรมชาติได้ และกำลังดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับของซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง

บริดจสโตนดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) เพื่อทบทวนผลตอบรับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนานโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน  ของบริดจสโตนต่อไป

  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของ บริดจสโตน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ bridgestone.com/responsibilities/procurement
  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ของบริดจสโตน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ bridgestone.com/responsibilities/ourwaytoserve/ และ bridgestone.com/responsibilities/index.html
  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนของบริดจสโตนประจำปี 2560 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์bridgestone.com/responsibilities/library/index.html
  • บริดจสโตนได้รับรางวัลและถูกจัดอันดับความยั่งยืนประเภท "The Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)” และ“RobecoSAM’s Silver Class Sustainability Award”

* กลุ่มบริษัทบริดจสโตนได้กำหนดประเภทของวัตถุดิบที่ยั่งยืน คือ “1) วัตถุดิบที่มีการรับประกันในการจัดหาอย่างต่อเนื่อง 2) วัตถุดิบที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในระยะยาว และ 3) วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมในระดับต่ำตั้งแต่เริ่มจัดซื้อไปจนถึงการกำจัด”

Back