News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
25 ก.ย. 2560

ไทยบริดจสโตนสานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สงขลา (25 กันยายน 2560) – มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจาปี พ.ศ. 2560 ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จานวน 28 ทุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้ไทยบริดจสโตนได้มอบทุนการศึกษาจานวน 171 ทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษาจาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 
มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าวว่า “บริดจสโตนมีเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ‘วิถีในการดาเนินงานของเรา’ หรือ ‘Our Way to Serve’ การให้ความสาคัญกับ ‘ผู้คน’ จึงเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์นี้ โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของบริดจสโตน คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ในนามของบริดจสโตน ผมขอให้นักศึกษาทุนทุกคนใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะมอบโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้นาความรู้ที่ได้รับกลับมาทาประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป”
 
โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของไทยบริดจสโตน ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้สามารถสานต่อความฝันได้จนสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพการงานที่ดี และเติบโตบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เชื่อมั่นว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนต่อไป

Back