News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
22 ธ.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “แคมเปญชิงโชคสำหรับยางเรเดียลบริดจสโตน ECOPIA สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร”

รายชื่อผู้โชคดี สำหรับทองคำหนัก 0.25 บาท (ผู้ขายยาง)

 1. สิทธิโชคการยาง
 2. ร่วมกิจรุ่งเรือง ทรัคดีเทลส์
 3. เอี้ยฮั่วฮง
 4. พิษณุไพศาลยางยนต์
 5. เอ็น ที ไทยยนต์
 6. บางระกำศูนย์ล้อ
 7. นครไทยการยาง
 8. ประมวลไทร์ คิงเซอร์วิส
 9. เลยยางยนต์ ออโต้ไทร์
 10. ซินเซ้ง (สำนักงานสาขา 1)
 11. ศรีอรุณการยาง
 12. อุบลวิบูลย์
 13. ไมตรีการยาง
 14. ชัยโชติรวมยาง
 15. โกลเด้นไทร์
 16. ดี เดย์ ยางยนต์
 17. รุ่งไทยทรัค เซอร์วิสเอ็กซ์เพรส
 18. พัฒนออโต้ไทร์
 19. เล็กหาดใหญ่ยางยนต์
 20. ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
รายชื่อผู้โชคดี สำหรับทองคำหนัก 0.50 บาท (ผู้ซื้อยาง)
 1. นครชัยแอร์
 2. ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์แคริเออร์
 3. ชัยนาทแก๊ส
 4. ภูมิชัยค้าข้าว ท่าข้าว
 5. อาทิตย์อุทัยการท่องเที่ยว
 6. บุญเลิศ นิยมธรรมนิตย์
 7. เพชรไพศาล
 8. โอเล่ปลาทะเล
 9. ไจแอนท์ร็อค 1990
 10. โรงสี คูเป็งเส็ง
 11. โชคมีชัย ละวิวัลย์ ขันแก้ว
 12. ส.เขมราฐทรานสปอร์ต
 13. กาญจนลักษณ์ งามแก้ว
 14. คิงส์ ก็อด พาวเวอร์
 15. ขวัญใจบ้านไร่
 16. สมบัติ ซิมอารีย์รัตน์
 17. พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011
 18. บริษัท อาทิตย์ธาราทราเวล จำกัด
 19. ยุภาพรรณการค้า
 20. หาดใหญ่ เอส พี ทัวร์
เงื่อนไขการรับบรางวัล
 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในกรณีที่เป็นผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา (กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทาง) ที่มีชื่อนามสกุลตรงกับคูปอง
 2. ในกรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลต้องนำสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ / ภ.พ.20 /  และบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (ที่มีข้อมูลตรงกับคูปอง มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผล (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล)
 3. ผู้โชคดีไม่ว่าจะเป็น ผู้ซื้อ หรือผู้ขายต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ในกรณีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท
ทองคำหนัก 0.25 บาท เสียภาษีรางวัล       261.25   บาท
ทองคำหนัก 0.50 บาท เสียภาษีรางวัล         515       บาท
 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับของรางวัลเอง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลงคูปอง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลแก่ผู้โชคดีในคูปองส่วนผู้ชื้อยาง ซึ่งเป็นพนักงาน ในเครือบริษัทบริดจสโตน, รวมถึงผู้ขาย, ผู้แทนจำหน่าย, ร้านค้าจำหน่าย, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน และครอบครัวของผู้ขาย

Back