News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
18 ต.ค. 2559

ไทยบริดจสโตนรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าตามรอยพ่อกับโครงการ Green Hands Special : คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ)

สระบุรี (18 ตุลาคม 2559) –  มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ,  นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และนางขวัญใจ น้อยนารายณ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พุแค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำคณะจิตอาสากว่า 300 คน ได้แก่ ตัวแทนพนักงานบริดจสโตนและ  ครอบครัว, ตัวแทนองค์กรภาครัฐท้องถิ่น,นักเรียนและชาวบ้านจากตำบลพุแค พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมปลูกป่า (ไม้ใช้อยู่, ไม้ใช้สอย และไม้ใช้กิน) พร้อมสร้างค้างสำหรับไม้เลื้อยและสร้างบ่อกักเก็บน้ำในโครงการ “Green Hands Special : คิด ทำ ตาม  คำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ)”  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี

โครงการ Green Hands Special : คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และสวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการรวมพลังจิตสาธารณะของภาคเอกชนอย่างบริดจสโตน ภาครัฐและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ป่าที่ปลูกในวันนี้จะเป็นป่าต้นแบบให้ชุมชนและเยาวชนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการรู้จักนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงการ Green Hands Special เป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยบริดจสโตนที่มุ่งมั่นตอบแทนสังคมไทยตลอดมาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ คือ การอนุรักษ์ความหลากหลากทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อๆไปในอนาคต









Back