News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
09 ก.ย. 2559

ไทยบริดจสโตนสานโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษากว่า 6.5 ล้านบาทแก่นิสิต นักศึกษา 208 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เชียงราย (9 กันยายน 2559) - บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด นำโดย มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 60 ทุน รวมมูลค่า 1,825,000  บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในปีนี้ไทยบริดจสโตนได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,560,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน 208 ทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษาจาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของไทยบริดจสโตน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความเป็นผู้นำในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมา ด้วยความมุ่งหวังว่านักศึกษาทุนไทยบริดจสโตนจะได้นำเงินทุนนี้ไปใช้ในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
มร.ยาสุฮิโระ โมริตะกล่าวว่า “ไทยบริดจสโตนมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน เราต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ให้มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สังคมของการทำงาน นอกจากนี้ไทยบริดจสโตนยังอยากให้นิสิต นักศึกษาตั้งใจเรียนและร่วมกับเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

นับเป็นระยะกว่า 15 ปี ที่ไทยบริดจสโตนดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทฯที่เชื่อมั่นว่าเมื่อเยาวชนไทยมีโอกาสทางการศึกษาจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนต่อไป ดั่งพันธกิจของบริดจสโตน “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”

Back